ДОГОВІР ПУБЛІЧНИЙ ОФЕРТА
Дана оферта є публічною пропозицією Продавця укласти договір про придбання і доставку Товарів, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://project4962493.tilda.ws/ohipopka та може надсилатися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:
● Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
● Замовник – особа, яка здійснила Акцепт умов даного Договору і стає Замовником Товарів Продавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має намір отримати Товари Продавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
● Продавець - Рожкова Юлія .
● Товари – це визначені асортиментом зазначені позиції товарів, що розміщені у мережі Інтернет за адресою https://project4962493.tilda.ws/ohipopka , розміщені на сайті https://project4962493.tilda.ws/ohipopka
● Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси https://project4962493.tilda.ws/ohipopka, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
○ Договір укладається між Продавцем і Замовником товарів у формі договору приєднання.
○ Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Продавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
○ В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується продати Замовнику Товари, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити придбані Товари.
○ Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору.
○ Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Замовник підтверджує наступне:
■ Замовник цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
■ Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. Перелік та вартість надання Товарів розміщені на Сайті.

1. ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
○ Вартість Товарів залежить від обраного Товару та зазначається на Сайті Продавця або вказується у рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після оформлення Замовлення.
○ Продавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Товарів до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.
○ Замовник здійснює оплату Товару на умовах 100% попередньої оплати.
○ Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе:
- оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
- оплата на розрахунковий рахунок Продавця через банк або банк-еквайр,
- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.
● Оплата Товару Замовником означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.
● Оплата Товарів здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. Способи оплати обраного Товару вказуються на Сайті або у рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Замовлення на Товари.
● Товар вважається оплаченим з моменту зарахування повної вартості Товару на поточний рахунок Продавця.
● У випадку оплати Товарів частинами і невнесення будь-якої із частин оплати в обумовлений строк, Продавець має право відмовити Замовнику у продажу Товарів.

1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
○ Замовлення Товару здійснюється Замовником через Оператора по телефону: через сервіс сайту Інтернет-магазину https://project4962493.tilda.ws/ohipopka
○ При оформленні Замовлення на сайті Інтернет-магазину Замовник зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
■ Прізвище та ім'я
■ Адресу інстаграм

■ Контактний телефон.

○ При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Замовник зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
○ Ухвалення Замовником умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Замовником відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Замовника реєструються в базі даних Продавця.
○ Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
○ Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Замовником вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину або видачі Продавцем Замовнику касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.
○ На підтвердження Заявки Продавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Товарів на електронну пошту або в інший спосіб.
○ Замовник здійснює оплату Товарів одним із обраних способів (визначених п.3.5. цієї Оферти), після чого повідомляє Продавця про здійснення оплати із наданням підтверджуючих документів.
1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
○ Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://project4962493.tilda.ws/ohipopka і придбаних у Продавця.
○ Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.
○ У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України та положень Договору.
○ Продавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Товару очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Товарами неналежної якості.
○ Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманих Товарів.
○ Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Продавця.
○ У разі, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до діючого законодавством України.

1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС МАЖОР)
○ Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони.
Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів і таке інше, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгівельно-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.
○ Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме право на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
○ Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Продавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Продавцю в результаті виконання Замовлення на умовах цього Договору, відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.
○ Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Продавцем, будь-якою особою, пов'язаною з Продавця відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Замовників.
○ Замовник погоджується, що Продавець не має отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов'язаної з Продавцем відносинами контролю або у рамках договірних відносин.
○ Уся інформація, що стала відома Замовнику у зв'язку з виконанням Замовлення від Продавця за цим Договором є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Продавця.
○ Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Продавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Продавця.

1. ІНШІ УМОВИ
○ Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.
○ Даний Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, із дотриманням умов цього Договору.
○ У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
○ Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння ними предмету та змісту цього Договору, прав й обов'язків кожної Сторони, що витікають або пов'язаних з виконанням Договору, суть термінів, вжитих у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам й волі Сторін.
○ Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.
○ Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.
○ Сторони вправі в будь-який момент укласти цей договір в формі письмового двостороннього документу.

1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
Рожкова Юлія
rozkovapap@mail.com
+48 535245295
Krakow, Plac Jana Matejki 3/4
Małopolska
31-157
PL